5 Days

Upstream Phnom Penh - Siem Reap

Phnom Penh → Kampong Cham → Kampong Chhnang → Tonle Sap → Siem Reap